Privacyverklaring

Jubi Cadeautjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW-gegevens

- Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Jubi Cadeautjes verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

 

Grondslag en doel van de verwerking

Jubi Cadeautjes verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst:

- Het afhandelen van uw bestelling, de betaling en de levering.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Aanmaken van een account.

Grondslag: Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting

- Bewaarplicht voor de bedrijfsadministratie. Hieronder vallen o.a. de correspondentie, afspraken en de facturen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jubi Cadeautjes maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

Jubi Cadeautjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bedrijfsadministratie zullen deze gegevens 7 jaar bewaard worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jubi Cadeautjes verstrekt uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jubi Cadeautjes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jubi Cadeautjes. U kunt een verzoek tot het uitvoeren van uw rechten sturen aan info@JubiCadeautjes.nl  Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan en ter bescherming van uw privacy, kunnen wij u vragen u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jubi Cadeautjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Jubi Cadeautjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jubi Cadeautjes heeft met partijen die namens en in opdracht van Jubi Cadeautjes persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierbij is getoetst of de verwerker passende beveiligingsmaatregelen neemt en of de verwerking plaatsvindt binnen de Europese Unie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@JubiCadeautjes.nl